การคิดคะแนนสอบวิชา O-NET วิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะ   

วิธีคิด

     1.  ให้นำคะแนนสอบวิชา O-NET วิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะ ของผู้สมัคร คูณกับค่าน้ำหนัก ของ แต่ละวิชาที่คณะ / ประเภทวิชานั้นๆ กำหนด

     2.  นำคะแนนที่คูณกับค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วตามข้อ 1 มารวมกัน จะได้คะแนนรวมวิชา O-NETวิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะ

     3.  คะแนนเต็มแต่ละวิชามีค่าเท่ากับ 100 คูณกับค่าน้ำหนักของวิชานั้นๆ

องค์ประกอบและค่าร้อยละของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  สามารถเข้าไปดูได้ทีhttp://www.cuas.or.th/default_index.html

ตัวอย่างการคิดคะแนนในคณะนิติศาสตร์

 คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้สอบ O-NET 3 วิชา และ A-NET 1 วิชา คือ

วิชา 01 ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 18

วิชา 02 ให้ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 19

วิชา 03 ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 18

และวิชา 14 ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

     สมมุติให้ผู้สมัครได้คะแนนวิชา 01 = 63.00,     02 = 75.00,    03 = 71.00,      14 = 57.00

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำคะแนนของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนักแต่ละวิชา ดังนี้

คะแนน O-NET วิชา 01 ( 63.00 X 18 ) = 1134 , วิชา 02 ( 75.00 X 19 ) = 1425 , วิชา 03 ( 71.00 X 18 ) = 1278

คะแนน A-NET วิชา 14 ( 57.00 X 15 ) = 855

     ขั้นที่ 2 นำคะแนนที่คูณด้วยค่าน้ำหนักแล้วมารวมกัน จะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน O-NET ( 1134+1425+1278 ) = 3837 คะแนน A-NET = 855

ที่มา : http://www.eduzones.com/newsview.aspx?zone_id=3&type=2&id=26078

 

edit @ 4 Apr 2009 21:05:15 by Zerun

edit @ 4 Apr 2009 21:29:41 by Zerun

Comment

Comment:

Tweet


ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ

แวะมาสาดน้ำก่อนเริ่มเทศกาล จะได้เย็นฉ่ำชื่นบาน

ใกล้ปีหใม่ไทยแล้ว โชคดีเว้ย ^^

ปล.อย่าลืมไปสาดให้กูบ้างนะ 555+

ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ
ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ
ดอกมะลิ ดอกมะลิ ดอกมะลิ ดอกมะลิ

#2 By [chibi] Fairy ~* on 2009-04-07 14:05

แกรู้ยัง โอเนต ออกแล้วนะ
โฮฮฮ
คะแนนอิ้งยังห่วยได้อีก
ที่เหลือก็ขอให้ดวงดีๆล่ะกัน ^^
เหลือสิ่งใดได้สิ่งนั้น สาธุๆๆ

big smile big smile big smile

#1 By [chibi] Fairy ~* on 2009-04-05 21:50