การคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ

ในการคัดเลือก กำหนดให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX)ร้อยละ 10 และผลการ เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแยกตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ร้อยละ 20การคิดคะแนนส่วนนี้ให้คิดเทียบ คะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน

     วิธีคิด

     1.  ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) คูณด้วย 25 เพื่อแปลงค่าผลการเรียนเฉลี่ยเป็นคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ( คิดโดยเทียบ GPA = 4 มีค่าเท่ากับ 100 คะแนน  ดังนั้น GPA ของผู้สมัครจึงมีค่าเท่ากับ ( GPA ของผู้สมัคร X 100 หารด้วย 4 ) หรือ มีค่าเท่ากับ GPA ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 )

     2.  ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ที่แปลงค่าเป็นคะแนน แล้ว คูณกับ ค่าน้ำหนัก ของ GPAX และ GPA กลุ่มสาระตาม ที่คณะ / ประเภทวิชานั้นๆ กำหนด

     3.  นำค่าคะแนน GPA กลุ่มสาระ ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว มารวมกัน จะได้คะแนนรวม GPA กลุ่มสาระ

     4.  คะแนนเต็ม GPAX เท่ากับ 100 X 10 = 1000 คะแนนเต็ม GPA กลุ่มสาระแต่ละกลุ่ม เท่ากับ 100 คูณด้วย ค่าน้ำหนักของกลุ่มสาระนั้น

ตัวอย่างการคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้ใช้ GPA กลุ่มสาระ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสาระภาษาไทย (21) , สังคม (22) , ภาษาต่างประเทศ (23) , คณิตศาสตร์ (24) , วิทยาศาสตร์ (25) ) โดยคิดค่าน้ำหนัก กลุ่มสาระ 21 = 4, 22 = 4, 23 = 4, 24 = 4, 25 = 4

สมมุติให้ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) = 2.93, ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 21 = 3.10 , 22 = 2.72 ,23 = 3.33, 24 = 2.69 , 25 = 3.65

วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำค่า GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 จะได้คะแนนดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 2.93 X 25 ) = 73.25

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 3.10 X 25 ) = 77.50, สังคม ( 2.72 X 25 ) = 68.00 , ภาษาต่างประเทศ ( 3.33 X 25 ) = 83.25 , คณิตศาสตร์ ( 2.69 X 25 ) = 67.25, วิทยาศาสตร์ ( 3.65 X 25 ) = 91.25

     ขั้นที่ 2 นำคะแนน GPAX และ คะแนน GPA กลุ่มสาระ คูณด้วยค่าน้ำหนักตามที่คณะ / ประเภทวิชากำหนด ดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 73.25 X 10 ) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 77.50 X 4 ) = 310.00, สังคม ( 68.00 X 4 ) = 272.00 , ภาษาต่างประเทศ ( 83.25 X 4 ) = 333.00, คณิตศาสตร์ ( 67.25 X 4 ) = 269.00, วิทยาศาสตร์ ( 91.25 X 4 ) = 365.00

     ขั้นที่ 3 นำค่า GPA ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วมารวมกันจะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ( 310.00+272.00+333.00+269.00+365.00) = 1549.00

 

ตัวอย่างการคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ในคณะนิติศาสตร์

     คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้ใช้ GPA กลุ่มสาระ 3 กลุ่ม คือภาษาไทย (21) , สังคม (22) , ภาษาต่างประเทศ (23) โดยคิดค่าน้ำหนักกลุ่มสาระ 21 = 7, 22 = 6, 23 = 7

     สมมุติให้ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) = 2.93 , ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 21 = 3.10 , 22 = 2.72 ,และ 23 = 3.33

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำค่า GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 จะได้คะแนนดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 2.93 X 25 ) = 73.25

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ประกอบด้วยกลุ่มสาระภาษาไทย ( 3.10 X 25 ) = 77.50 , กลุ่มสาระ สังคม ( 2.72 X 25 ) = 68.00 , กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ( 3.33 X 25 ) = 83.25

     ขั้นที่ 2 นำคะแนน GPAX และ คะแนน GPA กลุ่มสาระ คูณด้วยค่าน้ำหนักตามที่คณะ / ประเภทวิชากำหนด ดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 73.25 X 10 ) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 77.50 X 7 ) = 542.50 , กลุ่มสาระสังคม( 68.00 X 6 ) = 408.00 , กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ( 83.25 X 7 ) = 582.75

     ขั้นที่ 3 นำค่า GPA ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วมารวมกันจะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ( 542.50+ 408.00+582.75 ) = 1533.25

ที่มา :  http://www.eduzones.com/newsview.aspx?zone_id=3&type=2&id=26078

 

edit @ 4 Apr 2009 21:08:09 by Zerun

edit @ 4 Apr 2009 21:29:34 by Zerun

Comment

Comment:

Tweet