การคิดคะแนนสอบวิชา O-NET วิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะ   

วิธีคิด

     1.  ให้นำคะแนนสอบวิชา O-NET วิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะ ของผู้สมัคร คูณกับค่าน้ำหนัก ของ แต่ละวิชาที่คณะ / ประเภทวิชานั้นๆ กำหนด

     2.  นำคะแนนที่คูณกับค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วตามข้อ 1 มารวมกัน จะได้คะแนนรวมวิชา O-NETวิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะ

     3.  คะแนนเต็มแต่ละวิชามีค่าเท่ากับ 100 คูณกับค่าน้ำหนักของวิชานั้นๆ

องค์ประกอบและค่าร้อยละของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  สามารถเข้าไปดูได้ทีhttp://www.cuas.or.th/default_index.html

ตัวอย่างการคิดคะแนนในคณะนิติศาสตร์

 คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้สอบ O-NET 3 วิชา และ A-NET 1 วิชา คือ

วิชา 01 ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 18

วิชา 02 ให้ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 19

วิชา 03 ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 18

และวิชา 14 ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

     สมมุติให้ผู้สมัครได้คะแนนวิชา 01 = 63.00,     02 = 75.00,    03 = 71.00,      14 = 57.00

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำคะแนนของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนักแต่ละวิชา ดังนี้

คะแนน O-NET วิชา 01 ( 63.00 X 18 ) = 1134 , วิชา 02 ( 75.00 X 19 ) = 1425 , วิชา 03 ( 71.00 X 18 ) = 1278

คะแนน A-NET วิชา 14 ( 57.00 X 15 ) = 855

     ขั้นที่ 2 นำคะแนนที่คูณด้วยค่าน้ำหนักแล้วมารวมกัน จะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน O-NET ( 1134+1425+1278 ) = 3837 คะแนน A-NET = 855

ที่มา : http://www.eduzones.com/newsview.aspx?zone_id=3&type=2&id=26078

 

edit @ 4 Apr 2009 21:05:15 by Zerun

edit @ 4 Apr 2009 21:29:41 by Zerun

การคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ

ในการคัดเลือก กำหนดให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX)ร้อยละ 10 และผลการ เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแยกตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ร้อยละ 20การคิดคะแนนส่วนนี้ให้คิดเทียบ คะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน

     วิธีคิด

     1.  ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) คูณด้วย 25 เพื่อแปลงค่าผลการเรียนเฉลี่ยเป็นคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ( คิดโดยเทียบ GPA = 4 มีค่าเท่ากับ 100 คะแนน  ดังนั้น GPA ของผู้สมัครจึงมีค่าเท่ากับ ( GPA ของผู้สมัคร X 100 หารด้วย 4 ) หรือ มีค่าเท่ากับ GPA ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 )

     2.  ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ที่แปลงค่าเป็นคะแนน แล้ว คูณกับ ค่าน้ำหนัก ของ GPAX และ GPA กลุ่มสาระตาม ที่คณะ / ประเภทวิชานั้นๆ กำหนด

     3.  นำค่าคะแนน GPA กลุ่มสาระ ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว มารวมกัน จะได้คะแนนรวม GPA กลุ่มสาระ

     4.  คะแนนเต็ม GPAX เท่ากับ 100 X 10 = 1000 คะแนนเต็ม GPA กลุ่มสาระแต่ละกลุ่ม เท่ากับ 100 คูณด้วย ค่าน้ำหนักของกลุ่มสาระนั้น

ตัวอย่างการคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้ใช้ GPA กลุ่มสาระ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสาระภาษาไทย (21) , สังคม (22) , ภาษาต่างประเทศ (23) , คณิตศาสตร์ (24) , วิทยาศาสตร์ (25) ) โดยคิดค่าน้ำหนัก กลุ่มสาระ 21 = 4, 22 = 4, 23 = 4, 24 = 4, 25 = 4

สมมุติให้ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) = 2.93, ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 21 = 3.10 , 22 = 2.72 ,23 = 3.33, 24 = 2.69 , 25 = 3.65

วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำค่า GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 จะได้คะแนนดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 2.93 X 25 ) = 73.25

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 3.10 X 25 ) = 77.50, สังคม ( 2.72 X 25 ) = 68.00 , ภาษาต่างประเทศ ( 3.33 X 25 ) = 83.25 , คณิตศาสตร์ ( 2.69 X 25 ) = 67.25, วิทยาศาสตร์ ( 3.65 X 25 ) = 91.25

     ขั้นที่ 2 นำคะแนน GPAX และ คะแนน GPA กลุ่มสาระ คูณด้วยค่าน้ำหนักตามที่คณะ / ประเภทวิชากำหนด ดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 73.25 X 10 ) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 77.50 X 4 ) = 310.00, สังคม ( 68.00 X 4 ) = 272.00 , ภาษาต่างประเทศ ( 83.25 X 4 ) = 333.00, คณิตศาสตร์ ( 67.25 X 4 ) = 269.00, วิทยาศาสตร์ ( 91.25 X 4 ) = 365.00

     ขั้นที่ 3 นำค่า GPA ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วมารวมกันจะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ( 310.00+272.00+333.00+269.00+365.00) = 1549.00

 

ตัวอย่างการคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ในคณะนิติศาสตร์

     คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้ใช้ GPA กลุ่มสาระ 3 กลุ่ม คือภาษาไทย (21) , สังคม (22) , ภาษาต่างประเทศ (23) โดยคิดค่าน้ำหนักกลุ่มสาระ 21 = 7, 22 = 6, 23 = 7

     สมมุติให้ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) = 2.93 , ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 21 = 3.10 , 22 = 2.72 ,และ 23 = 3.33

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำค่า GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 จะได้คะแนนดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 2.93 X 25 ) = 73.25

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ประกอบด้วยกลุ่มสาระภาษาไทย ( 3.10 X 25 ) = 77.50 , กลุ่มสาระ สังคม ( 2.72 X 25 ) = 68.00 , กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ( 3.33 X 25 ) = 83.25

     ขั้นที่ 2 นำคะแนน GPAX และ คะแนน GPA กลุ่มสาระ คูณด้วยค่าน้ำหนักตามที่คณะ / ประเภทวิชากำหนด ดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 73.25 X 10 ) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 77.50 X 7 ) = 542.50 , กลุ่มสาระสังคม( 68.00 X 6 ) = 408.00 , กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ( 83.25 X 7 ) = 582.75

     ขั้นที่ 3 นำค่า GPA ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วมารวมกันจะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ( 542.50+ 408.00+582.75 ) = 1533.25

ที่มา :  http://www.eduzones.com/newsview.aspx?zone_id=3&type=2&id=26078

 

edit @ 4 Apr 2009 21:08:09 by Zerun

edit @ 4 Apr 2009 21:29:34 by Zerun

A-NET ปี 52

posted on 03 Apr 2009 23:10 by midnight-dream

 

สกอ.เผยผลสอบเอเน็ต อึ้ง! คะแนนวิชาภาษาไทย-อังกฤษ-วิทย์ ลดฮวบ “สุเมธ”สั่งปรับข้อมูลเว็บไซต์ให้ระบุชัดวันหมดเขตชำระเงินทุกหน้า ย้ำให้นักเรียนกรอกข้อมูลสมัครเอง หวั่นปัญหาซ้ำรอยสมัครสอบเอเน็ตปีที่แล้ว
      
       เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า สกอ.ได้ตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง(เอเน็ต) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบผลคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถดูผลคะแนนโดยใช้เลขที่สมัคร และเลขที่นั่งสอบในการสืบค้น สำหรับการสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบ 190,556 คน มีผู้เข้าสอบ 173,951 คน ขาดสอบจำนวน 16,605 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.71 ของผู้สมัครทั้งหมด
      
       ทั้งนี้ สถิติคะแนนสอบเอเน็ตในปีนี้ ปรากฎว่า วิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชาภาษาไทย 2 มีค่าเฉลี่ย 40.77 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ 2 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 22.64 หากเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเอเน็ตในปีนี้ และปี 2551 พบว่า ในหลายวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปีที่ผ่านมา อาทิ วิชาภาษาไทย เฉลี่ย 40.77 ขณะที่ปี 2551 เฉลี่ย 50.26 ภาษาอังกฤษ 2 เฉลี่ย 30.72 ขณะที่ปี 2551 เฉลี่ย 32.52 วิชาวิทยาศาสตร์ 2 เฉลี่ย 29.38 ขณะที่ปี 2551 เฉลี่ย 33.94 เป็นต้น ส่วนวิชาที่มีคะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมา อาทิ สังคมศึกษา 2 เฉลี่ย 38.75 ขณะที่ปี 2551 เฉลี่ย 35.48 วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 22.64 ขณะที่ปี 2551 เฉลี่ย 21.96 เป็นต้น
      
       “ต้องยอมรับว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมหลายวิชาต่ำกว่าคะแนนเอเน็ตในปี 2551 ส่วนคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในปีนี้ ปรากฎว่า คะแนนสูงสุด 3 วิชาแรก ได้แก่ ภาษาจีน นักเรียนทำคะแนนได้ถึง 100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์ 2 ได้ 97 คะแนน และภาษาญี่ปุ่น 96.25 คะแนน ขณะที่มีนักเรียนทำคะแนนต่ำสุดเป็น 0 ถึง 2 วิชา คือ ภาษาไทย 2 และ คณิตศาสตร์ 2 โดยเกิดจากกรณีที่นักเรียนส่งกระดาษเปล่า และเดาผิดหมดทุกข้อ” นายสุเมธ กล่าว

ที่มา : http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9520000038053

edit @ 3 Apr 2009 23:21:58 by Zerun

edit @ 4 Apr 2009 21:29:26 by Zerun